Tag: mixed choir

Produktkategorie wählen
Produktkategorien
Alexander Daerr
GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG
Canon for 3-4 part choir and accompaniment
Alexander Daerr
HEUT TRIUMPHIERET GOTTES SOHN
Easter chorale for mixed choir and organ
Alexander Daerr
SIE BLIEBEN ABER BESTAENDIG
Motet for 4 part mixed choir and piano
Alexander Daerr
WERFT EUER VERTRAUEN NICHT WEG
Motet for Choir of four mixed voices
Alexander Daerr
ZWISCHEN BERG UND TAL
Folk song for mixed choir